… Lukasom Zuschlagom v Coppelii. (Foto: Darja Štravs Tisu)