Ponovna akcija iniciativnega odbora. Poziv k spremembi statuta.

Ekipa iniciativnega odbora za spremembe poziva članice, da proučijo predlagane spremembe statuta.

"Predlagane spremembe in dopolnitve Statuta PZS, ki jih je pripravila Komisija za statut, imenovana na 4. seji predsedstva PZS dne 24. 9. 2013, po našem mnenju ne odpravljajo vseh členov statuta PZS z določili ZDru-1, na katere je opozorila UE Ljubljana v svojem pozivu PZS za uskladitev. Iz zahteve UE Ljubljana za uskladitev Statuta PZS izhajajo tako konkretna opozorila, katere člene statuta je potrebno popraviti in/ali dopolniti, kot tudi dve splošni in bistveni zahtevi, ki morata biti upoštevani v sleherni določbi Statuta PZS. Ti dve zahtevi sta: 1. enakopravnost članov PZS glede pravic in obveznosti ter 2. odprava privilegiranega statusa Združenja plesnih sodnikov Slovenije (v nadaljevanju: ZPSS) in Združenja plesnih vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije (v nadaljevanju: ZPVUTS) v PZS, in sicer tako glede njunega avtomatično priznanega statusa aktivnih članic PZS kot tudi glede števila glasov v skupščini. Menimo, da navedeni bistveni zahtevi, zaradi katerih je UE Ljubljana ob ostalih pomanjkljivostih in napakah zahtevala popravo in uskladitev Statuta PZS s predlaganimi spremembami in dopolnitvami Statuta PZS s strani statutarne komisije, nista izpolnjeni oziroma sta s predlaganimi spremembami in dopolnitvami še bolj kršeni in s tem neposredno v nasprotju s temeljno določbo tretjega odstavka 2. člena ZDru-1, po kateri mora delovanje v društvu temeljiti na enakopravnosti članstva. Po našem mnenju ostajata glavni in bistveni pomanjkljivosti ter neskladnosti določb Statuta PZS z določbami ZDru-1 zlasti naslednji: 1. s strani statutarne komisije predlagana sprememba 8. člena Statuta PZS ohranja in poudarja privilegiran status ZPSS in ZPVUTS s tem, ko jima tudi s predlaganim novim tretjim odstavkom 8. člena Statuta PZS avtomatično in vnaprej podeljuje status članic PZS zaradi njunega "posebnega pomena". 2. določba obstoječega prvega odstavka 23. člena Statuta PZS, s katero je določena sestava skupščine in število glasov, ki omogoča, da posamezne članice PZS na skupščini uresničujejo več glasov od drugih članic PZS, strokovni združenji ZPSS in ZPVUTS pa imata vsaka zase celo po štiri glasove. Kljub temu, da je takšna ureditev z vidika zagotavljanja enakopravnosti članstva zakonsko nedopustna, pa statutarna komisija za očitne neskladnosti citirane določbe Statuta PZS z določbami ZDru-1, ne predvideva sprememb. Ob tem je potrebno izpostaviti, da je UE Ljubljana v svoji zahtevi za uskladitev Statuta PZS z določbami ZDru-1 izrecno zapisala: "Načelo enakopravnosti delovanja članic pomeni tudi, da ni mogoče eni članici, pa četudi je narava dela taka, avtomatično priznati status aktivne članice, saj sta članici, ki jima je ta status na podlagi določb statuta v privilegiranem položaju, kar pa je v nasprotju enakopravnosti članstva." UE Ljubljana v zahtevi za uskladitev Statuta PZS sicer izrecno ne omenja potrebe po odpravi oziroma spremembi spornega prvega odstavka 23. člena Statuta PZS, vendar takšna zahteva UE Ljubljana izhaja iz njenih že zgoraj citiranih stališč po zagotavljanju enakopravnosti članstva. V nadaljevanju so predlagane konkretne spremembe in dopolnitve pri zgoraj navedenih določbah Statuta PZS, s katerimi bi bilo moč doseči vsaj minimum zahtevane usklajenosti določb Statuta PZS z določbami ZDru-1 z vidika zagotavljanja enakopravnosti članstva. 2. Predlog dopolnitve 8. člena Statuta PZS Doda se nov tretji odstavek 8. člena Statuta PZS tako, da se glasi: "Članice PZS so medsebojno enakopravne, pravice in obveznosti v PZS pa uresničujejo individualno in preko organov PZS v skladu z zakonom in tem statutom." Predlagan dopolnjen 8. člen Statuta PZS se v čistopisu glasi: "8. člen (članice PZS) (1) Članice PZS so: plesni klubi, športna in druga društva, v katerih deluje plesna sekcija, strokovna društva in združenja, ki delujejo na plesnem področju. (2) Članstvo v PZS je prostovoljno. Članice v PZS zastopajo njihovi zakoniti zastopniki in/ali od njih pooblaščene osebe. (3) Članice PZS so medsebojno enakopravne, pravice in obveznosti v PZS pa uresničujejo individualno in preko organov PZS v skladu z zakonom in tem statutom." Obrazložitev: Predlagana dopolnitev 8. člena Statuta PZS z novim tretjim odstavkom sledi zakonski zahtevi po zagotavljanju enakopravnosti članstva. Ne privilegira vnaprej nobene članice PZS oziroma nobeno članico PZS ne postavlja v podrejeni položaj. Takšna predlagana dopolnitev statuta je potrebna, saj se z njo tudi na statutarni deklarativni ravni vzpostavlja zakonska zahteva po enakopravnosti članstva. Po našem mnenju predlagane spremembe 8. člena Statuta PZS s strani statutarne komisije kršijo temeljno zakonsko načelo enakopravnosti članstva. Ker so v nasprotju z določbami ZDru-1, predlagamo, da skupščina PZS takšne spremembe ne sprejme. 3. Predlog spremembe 21. člena Statuta PZS. Spremeni se 21. člen Statuta PZS tako, da se glasi: "21. člen (strokovni združenji) (1) PZS lahko kot svoji posebni strokovni telesi ustanovi: Združenje plesnih sodnikov Slovenije (ZPSS) in Združenje plesnih vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije (ZPVUTS). (2) Strokovni združenji iz prvega odstavka tega člena delujeta vsak na svoji strokovni ravni v interesu vseh članic PZS in nimata statusa članice PZS. (3) Strokovni združenji iz prvega odstavka tega člena v okviru PZS zlasti: nudita strokovno in tehnično pomoč članicam PZS, organom PZS in PZS; članicam PZS, organom PZS in PZS predlagata smernice za razvoj; organizirata in izvajata strokovna usposabljanja vsak s svojega strokovnega področja; predlagata PZS podeljevanje in priznavanje strokovnih nazivov; vodita ustrezne registre vsak s svojega strokovnega področja; sodelujeta z drugimi podobnimi strokovnimi združenji doma in na mednarodni ravni; opravljata druge naloge, določene s tem statutom in internimi akti PZS." Obrazložitev: Predlagana sprememba 21. člena Statuta PZS se nanaša na odpravo anomalije v obstoječi statutarni ureditvi, po kateri sta ZPSS in ZPVUTS statusnopravno opredeljeni kot strokovni združenji PZS, ki naj bi delovali v interesu vseh članic PZS kot njihov "servis", po drugi strani pa imata tudi privilegiran status kot članici PZS. Takšna dvojna privilegirana vloga strokovnih združenj je z vidika določb ZDru-1 nedopustna, zato jo je potrebno s spremembami in dopolnitvami Statuta PZS odpraviti. S predlagano spremembo se na statutarni ravni ZPSS in ZPVUTS jasno in nedvoumno določa njun status, ki je na ravni strokovnih teles PZS. Obe strokovni združenji morata nevtralno delovati vsaka na svoji strokovni ravni v interesu vseh članic PZS in PZS kot celote, ne pa da delujeta predvsem in zlasti kot samostojni članici PZS, s svojimi lastnimi interesi v organih PZS. Ker predlagane spremembe 21. člena Statuta PZS, ki jih je pripravila statutarna komisija, ne sledijo temeljnim namenom obstoja in delovanja strokovnih združenj in ker podvajajo njuno vlogo v privilegiran status članic PZS (kar je v nasprotju z določbami ZDru-1), predlagamo, da skupščina PZS teh sprememb ne sprejeme.
4. Predlog spremembe 23. člena Statuta PZS Prvi odstavek 23. člena Statuta PZS se spremeni tako, da se glasi: "(1) Skupščina je najvišji organ PZS, ki voli vse svoje druge organe. Sestavljajo jo pooblaščenci članic, ki imajo vsak po en glas, v skladu s tem statutom." Predlagan spremenjen 23. člen PZS se v čistopisu glasi: "23. člen (skupščina) (1) Skupščina je najvišji organ PZS, ki voli vse svoje druge organe. Sestavljajo jo pooblaščenci članic, ki imajo vsak po en glas, v skladu s tem statutom. (2) Člani organov PZS in častni člani PZS so vabljeni na skupščino in imajo pravico do razprave, nimajo pa na podlagi svoje funkcije ali častnega članstva pravice glasovanja. (3) Skupščini lahko prisostvujejo tudi predstavniki zainteresirane javnosti npr. predstavniki sredstev javnega obveščanja, državnih organov, donatorjev, sponzorjev in zainteresirani posamezniki), o pravici do njihovega sodelovanja v razpravi odloča skupščina. (4) Sklic in delovanje skupščine določa ta statut, skupščina pa lahko s poslovnikom podrobneje določi način dela skupščine, zlasti način glasovanja, veljavnost sprejetih sklepov in druge pomembne elemente za delo skupščine." Obrazložitev: Predlagana sprememba prvega odstavka 23. člena Statuta PZS se nanaša na vzpostavitev načela enakopravnosti članstva pri delu in odločanju skupščine PZS kot najvišjega organa PZS. Dosedanja ureditev, ki je omogočala, da so posamezni člani PZS uresničevali hkrati tudi po več glasovalnih pravic, ni skladna in dopustna z vidika določb ZDru-1 o enakopravnosti članstva, zato jo je potrebno nujno odpraviti in ustrezno spremeniti. Predlagane spremembe sledijo zakonski ureditvi na tem področju ter so v celoti skladne z določili ZDru-1. 5. Ostale predlagane spremembe in dopolnitve statutarne komisije v zvezi z ostalimi spremembami in dopolnitvami Statuta PZS, ki jih je pripravila statutarna komisija, predlagamo, da se le-te ne sprejmejo in da se besedilo Statuta PZS vrne v prvotno stanje. Predlagane spremembe in dopolnitve Statuta PZS s strani statutarne komisije po našem mnenju niso sistemske, celovite in v trenutnih razmerah, ko je potrebno statut glede na zahtevo UE Ljubljana v prvi vrsti uskladiti z določbami ZDru-1, tudi nepotrebne. PZS si po našem mnenju ne more privoščiti še enega negativnega mnenja UE Ljubljana v zvezi z vpisom sprememb in dopolnitev Statuta PZS. Za vsebinsko celovit, sistemsko ter notranje usklajen Statut PZS, bi bilo ob podpori vseh članih PZS smiselno, da se pristopi k pripravi novega Statuta PZS, v katerem bodo upoštevana vsa temeljna načela ZDru-1, statut pa bi bil, ob upoštevanju specifike delovanja PZS kot zveze društev oziroma klubov na ravni države, v vseh svojih določbah usklajen z določbami ZDru-1." (so natančno zapisali predloge k spremembam obstoječega statuta Plesne zveze Slovenije na svojem FB profilu člani iniciativnega odbora za spremembe Plesne zveze Slovenije v sestavi PK Jasmin Kočevje zastopnik, Karmen Arko; PK Novo mesto, zastopnik Zdenko Potočar; KPK Devžej Slovenj Gradec, zastopnik Aleš Sila; ŠD Rolly Maribor, zastopnik Branko Padjan; Plesni klub Lukec Krško, zastopnik Sebastijan Vodlan; PK Samba Maribor, zastopnik Donald Keranovič; Rolly Rogaška Slatina, zastopnik Branko Padjan. Izredna skupščina je sklicana za torek, 29. oktobra ob 16.00 v hali Tivoli, na njej pa se odloča o spremembah statuta, ki jih je dolžna urediti Plesna zveza.)