Orkan na Plesni zvezi Slovenije vse večji in večji. Sklic izredne seje.

"Dragi plesalci, starši, vaditelji, učitelji in trenerji plesa, plesni sodniki in vsi ljubitelji plesa, volitve in glasovanja so najvišja stopnja demokracije in javnega odločanja, cenite to in ne pustite si tega vzeti. Predvsem pa ne ignorirajte ter prepustite, da drugi odločajo namesto vas. Vsak glas šteje! Čeprav uvod zveni kot politična floskula, to dejansko ni. Zavajanje in slab ugled, ki ga je demokratičnim načelom odločanja dala resnična slovenska politika, so marsikoga pripeljali do tega, da je prepričan, da sam nič ne more in da se njegov glas itak ne bo slišal. Tudi dogajanja v Plesni zvezi Slovenije v preteklih letih so marsikoga prepričale v to. Vendar to ni res in to NE SME biti tako! Potrebno se je angažirati, sodelovati, predlagati, včasih tudi nasprotovati. To je demokracija. Aktivna udeležba, izražanja svojega mnenja in ko pride čas odločanja oziroma glasovanja, dati svoj glas, ZA ali PROTI. Glede na argumente, lastno prepričanje in predvsem po svoji vesti kaj je prav. Val nujnih sprememb je zajel tudi PZS. Čas, napredek, razvoj in spremenjene okoliščine zahtevajo tudi od PZS, da se spreminja in prilagaja. Čeprav si sprememb na bolje načeloma želimo vsi, se velikokrat najdejo tudi taki, ki jim obstoječe stanje (beri preteklo) odgovarja, iz različnih razlogov. Ampak ti razlogi niso legitimni, ker zavirajo razvoj, napredek, večjo kakovost in višjo demokracijo. Ravno za te vrednote se pa zavzema Iniciativni odbor ZA spremembe v PZS, ki se že več let trudi, da bi bila prihodnost slovenskega tekmovalnega plesa boljša. Korak za korakom in dejanje za dejanjem. Na zadnjih volitvah za predsednika PZS v mesecu marcu ter predhodno na volitvah v izvršne odbore sekcij se je pokazalo, da so spremembe možne, da se počasi dogaja zamenjava generacij, vendar da to ni mogoče čez noč in naenkrat. Tega se zavedamo, vemo pa tudi, da se spremembe ne bodo zgodile na enostaven način. Na žalost je vpetost, povezanost in prepletenost odnosov ter predvsem funkcij nekaterih tako močna, da se temu ne bodo odrekli zlahka ali celo, da bi sami spoznali, da je čas za spremembe, novo energijo, nove obraze. Čeprav smo upali, da bo mogoče kadrovske, organizacijske in vsebinske spremembe v PZS doseči za podlagi starega veljavnega Statuta PZS, se je to pokazalo kot nemogoče, saj je način in sistem glasovanja tak, da enim enostavno daje preveč moči, druge pa dela povsem nemočne. To moramo v temelju spremeniti ter omogočiti dejansko in realno enakopravnost članic. PZS mora postati zveza društev oziroma klubov, ki jim je temeljna dejavnost tekmovalni športni ples, ne glede na zvrst. Delovati mora po principu, ki ga verjetno poznate: "Vsi za enega, eden za vse!". Predlagane spremembe "novega" Statuta PZS ki ga je pripravil Iniciativni odbor ZA spremembe v PZS to omogočajo in zagotavljajo. Poleg tega pa še veliko več. Poglejte ga, preberite, komentirajte, predlagajte spremembe, popravke, pripombe ali tudi pohvale, vse je dovoljeno, vse je priporočljivo. Razviti se mora konstruktivna javna razprava, ki bo na koncu dala jasne zaključke, predloge, usmeritve in cilj. Usmeritve, ki jim bomo nato vsi sledili, cilj, ki ga bomo želeli vsi doseči. To je namen.
Da pa se boste tega lažje lotili, smo vam pripravili nekaj izhodišč in dejstev v pomoč:
Razlogi in nameni za spremembe Statuta PZS:
1. Statut PZS je temeljni akt, ki določa namene delovanja in združevanja, organiziranost, odnose in odgovornosti vseh, ki se povezujejo v zvezo, temeljiti mora na prostovoljnosti in enakopravnosti;
2. Do sedaj veljavni Statut PZS z vsemi spremembami je preveč zapleten, nejasen, nedorečen v bistvenih delih, nekonsistenten, neusklajen z veljavno zakonodajo in predvsem ne podpira aktivnega delovanja in vključevanja vseh članic (ne glede na njihovo velikost) ter ne omogoča strokovnega razvoja tekmovalnega plesa v Sloveniji;
3. Pripravljen in predlagan "novi" Statut PZS je celovit, pregleden, razumljiv, razvojno in spodbudno naravnan, usklajen z ZDru-1 in pravnim redom RS, zahtevami UE Ljubljana ter predvsem izpolnjuje pričakovanja članic in vseh registriranih plesalcev tekmovalcev PZS;
4. Novi Statut PZS bo omogočal:
– enakopravnost vseh članic PZS,
–  izpolnjevanje načela prostovoljnosti,
– avtonomnost in odgovornost sekcij na njihovih področjih delovanja,
– vsem strokovnim združenjem in organizacijam, da bodo odgovorno izvajale svojo strokovno vlogo in skrbele za področje razvoja plesne stroke in sojenja tekmovalnega plesa,
– večjim klubom, da dobijo ustrezno veljavo, manjšim pa dal možnost, da se uveljavijo,
– preprečil oziroma onemogočil vključevanje in sodelovanje pri odločanju o delovanju sekcij in celotne PZS nedejavnim klubom brez aktivnih plesalcev,
– večjo preglednost delovanja PZS na vseh področjih, še posebej na finančnem,
– boljšo organiziranost in odgovornost delovanja vseh organov in funkcionarjev PZS,
– jasno razmejitev in opredelitev odgovornosti ter vlog organov zveze, kjer se vse ključne in pomembne odločitve sprejemajo demokratično na skupščini PZS,
– aktivno in odgovorno vlogo predsednika PZS in predsednikov izvršnih odborov vseh sekcij,
– boljšo komunikacijo in obveščanje vseh članic ter širše javnosti o delovanju in uspehih članic in njihovih tekmovalcev,
– večji ugled in ustrezno umestitev športnega tekmovalnega plesa med ostale športe ter družbene in kulturne dejavnosti,
– večjo in boljšo medijsko pokrivanje delovanja, aktivnosti in rezultatov PZS,
– jasnost, nedvoumnost in razumljivost besedila statuta PZS.
5. Bistveni razlogi za sprejem in podporo "novemu" spremenjenemu Statutu PZS:
– Omogočen bo nadaljnji razvoj plesne dejavnosti in tekmovalnega plesa v Sloveniji z vključevanjem novih članic, novih tekmovalcev in mladih strokovnjakov na področju treniranje, usposabljanja in sojenja;
– Boljša organizacija in delovanje vseh upravnih in strokovnih organov PZS;
– Boljša komunikacija z notranjo in zunanjo javnostjo na strokoven in učinkovit način;
– Boljša in aktivnejša promocija športnega plesa v medijih in družbi nasploh;
– Večja in konkretna podpora članicam in vsem aktivnim tekmovalcem;
– Večja skrb za pravilen psiho-fizični razvoj plesalcev tekmovalcev;
– Enakopravnost, prostovoljnost in poštenost delovanja v PZS.
Vabljeni vsi na izredno skupščino Plesne zveze Slovenije, ki bo v četrtek, 14.11.2013 ob 13. uri, v sejni sobi Hale Tivoli v Ljubljani. Vsak glas šteje, da obrnemo nov list v zgodovini slovenskega plesa." (pozivajo člani iniciativnega odbora za spremembe na Plesni zvezi Slovenije in vabijo vse, ki bi si želeli dočakati čas, da se spremeni okosteneli statut PZS)