Volitve Ante Portas! Nasmejani Mekicar ali zaskrbljeni Šulek?

Levo kandidat za predsednika Smiljan Mekicar, desno še aktualni predsednik Drago Šulek.

Na Fakulteti za šport se bo v ponedeljek ob 16.30 odločalo o novem oziroma starem predsedniku Plesne zveze Slovenije. Kot je znano, sta kandidata dva. Dosedanji predsednik Drago Šulek in nov kandidat Smiljan Mekicar. Tehtnica o morebitnih spremembah se enakovredno nagiba tako na eno kot na drugo stran, zato bo v ponedeljek hudo zanimivo. Aktualni predsednik Drago Šulek svojo vizijo skriva in se zanaša na podporo starih plesnih mačkov začenši z Zoranom Kljunom, zakoncema Alenko in Brankom Bohakom, Miranom Pritekljem, Meto Zagorc in njenim možem Nikom Basaričem, Silvestro Perčič.

Meta Zagorc in aktualni predsednik Drago Šulek.
Na drugi strani pa je aktivna ekipa članov, ki so se združili pod geslom Za spremembe PZS in so bili v zadnjem času precej aktivni – Dušan Vodlan, Donald Keranovič, Branko Padjan, Zdenko Potočar, Aleš Sila, Karmen Arko. Seveda je še vedno kar precej neodločnežev, ki ne vedo, komu dati svoj glas.
Del članov iniciativnega odbora za spremembe.
Kar sem sama občutila, ko sem se pogovarjala s plesnimi akterji, se sprememb tako pavšalno bojijo in se skrivajo pod zagovorom – stroka je pomembna, kot na primer Katarina Venturini. Ali pa Fredi Novak, ki je mnenja, da nov kandidat dobi 100-odstotno podporo takoj, če zna iz 100.000 evrov narediti milijon. Ne vem, kdo naj bi bil čarovnik ali Fredi ali Mekicar? Uganka je tudi starosta plesa Tomaž Ambrož. Ve se, da mu gre Drago Šulek strahotno na živce, a Mekicarju prav tako ne zaupa.
Komu bo namenila svoj glas Katarina Venturini? Kateri stroki?
Mogoče pa ga prepričajo še zadnje misli, ki jih je v medije poslal kandidat za novega predsednika Smiljan Mekicar, in apelira na vse članice, da se volitev v ponedeljek vsekakor udeležijo."V ponedeljek bo pomemben dan za vse, ki nam ni vseeno za prihodnost slovenskega plesa in za razvoj ter napredek vrhunskega tekmovalnega plesa v vseh zvrsteh. V štirih desetletjih obstoja slovenske plesne zveze je bilo za slovenski ples veliko narejenega, tako na strokovni ravni, na tekmovalnem področju, na klubski ravni in tudi na rekreativni ter ljubiteljski ravni. Žal vsi opažamo, da se zlasti v zadnjem desetletju iz leta v leto v določenih zvrsteh plesa zmanjšuje število tekmovalcev, da se plesni šport, kljub vrhunskim uspehom na svetovni ravni, ni uspel prebiti med tiste športe, ki jim je namenjena največja pozornost javnosti in posledično tudi ustrezna medijska, finančna in materialna podpora. Vse več nas je tistih, ki z razmerami v naši krovni organizaciji ni zadovoljna, vse več nas je tudi takih, ki smo pripravljeni prispevati svoje znanja, svoj trud in svoj prosti čas za to, da bi skupaj pripomogli k ponovnemu razcvetu plesnega športa in njegove prepoznavnosti v širši slovenski javnosti. Danes ni več dovolj, da preko raznih forumov samo anonimno izražamo bolj ali manj upravičene kritike na razmere v Plesni zvezi Slovenije, danes je potrebno za spremembe narediti več, se osebno angažirati in si prizadevati za izboljšanje delovanja krovne organizacije v prid slovenskim plesalcem in plesnim klubom. V ta namen se je že pred več kot letom dni samoorganiziral iniciativni odbor za izboljšanje pogojev plesalcev in plesnih klubov, ki si je ves ta čas prizadeval za spremembe v organiziranosti in delovanju Plesne zveze Slovenije. Da je čedalje več članstva, ki si želi prevetritve in osvežitve v naši organizaciji, so dokazale tudi razprave na okroglih mizah, ki smo jih pripravili in tudi volitve v izvršne odbore sekcij PZS (SLP, MTP, PLR in RNR), ki so prinesle nove obraze in predvsem nove ideje za prihodnji razvoj in delo posameznih sekcij. Za dejanske spremembe pa bo v začetku prihodnjega tedna potrebno narediti še več. Morali se boste odločiti med dvema kandidatoma za predsednika PZS, ki predstavljata dva podobna, pa vseeno različna koncepta prihodnjega delovanja in razvoja slovenskega plesa. Koncept in predvsem način delovanja dosedanjega predsednika je znan in se odraža v sedanjem stanju v PZS. Moj koncept je nastal ravno zaradi stanja v katerem smo, s katerim nismo zadovoljni in ki nam ne daje jasne vizije in perspektive za prihodnje in zaradi česar je potrebno narediti korenite spremembe, tako v izboljšanju organiziranosti delovanja, večji učinkovitosti in strokovnosti,  ustreznejši podpori in promociji tekmovalnega plesa ob upoštevanju plesne stroke in z roko v roki s članicami plesne zveze, zaradi katere ta sploh deluje. Ne na zadnje bo treba v zvezo pripeljati tudi čim več sponzorjev, ki bodo na eni strani omogočili nadaljnji razvoj športnega plesa in nadomestili izpad javnih sredstev ter kar je najpomembneje, razbremenili starše plesalcev, ki so glavni financerji celotnega sistema. Spoštovani, sedaj je čas, da nekaj naredimo skupaj, da svojim glasom daste možnost za spremembe na bolje, da skupaj naredimo slovensko plesno zvezo prijazno plesalcem, staršem, plesnim trenerjem in učiteljem, plesnim sodnikom, plesnim klubom in vsem ljubiteljem plesa. Dajte svoj glas za spremembe, dajte svoj glas za prihodnost slovenskega plesa! Za odločanje na podlagi argumentov si preberite končno verzijo mojega Programa vodenja in prioritet delovanja Plesne zveze Slovenije v naslednjih treh letih, s ciljem izboljšanja pogojev dela za športne plesalce in plesne klube v Sloveniji, ki sem ga dopolnil in popravil na podlagi vseh predlogov in pripomb, za katere se vsem najlepše zahvaljujem.
Program vodenja in prioritet delovanja Plesne zveze Slovenije v naslednjih treh letih, s ciljem izboljšanja pogojev dela za športne plesalce in plesne klube v Sloveniji. Trije osnovni pogoji in temelji za doseganje sprememb in napredka:
– Vzpostavitev ustreznih evidenc, jasnih meril, pravičnih kriterijev, odprtih komunikacijskih poti, pravočasnega obveščanja, kar predstavlja večjo transparentnost delovanja zveze.
–  Delo, zasnovano na načelih enakopravnosti, sodelovanja, so-odločanja in so-odgovornosti, ki bo omogočalo boljšo organiziranost zveze.
–  Uveljavitev kriterijev etike, morale, pravičnosti in športnega fair-playa, kar skupno pomeni: graditev boljših odnosov, zaupanja in spoštovanja.
V zadnjih 20. letih se je marsikaj spremenilo, zato sedanja organiziranost PZS ne daje več možnosti za pravi razvoj in optimalno delovanje plesnih dejavnosti oziroma športnega plesa v Sloveniji. Potreben je tehten razmislek, kreiranje novih konceptov in strategij razvoja plesa v Sloveniji in sprememba vseh dokumentov, ki urejajo športni ples v naši državi. Organiziranost in učinkovitost PZS mora biti taka, da bo nudila enakopravno strokovno in finančno podporo vsem plesalcem in plesnim klubom – ne glede na njihovo velikost, ampak glede na uspešnost, rezultate in potrebe.
Predlogi za spremembe in programska vizija vodenja in delovanja PZS:
S pravimi idejami in usposobljenim timom je mogoče doseči takšne spremembe organiziranosti in delovanja PZS, ki bodo dajale boljše rezultate in večje učinke kot doslej. Nova in pomlajena kadrovska ekipa bo delovanje PZS postavila na višje strokovne in organizacijske temelje ter zagotovila javno, transparentno in enakopravno obravnavanje vseh članov in članic PZS. Konkretna področja sprememb ter program dela PZS v naslednjem mandatu vključujejo naslednjih pet področji in vrsto aktivnosti znotraj le-teh.
1) Izboljšanje organizacije in dela vseh upravnih organov PZS:  Nova in jasna določitev vloge in odgovornosti skupščine, predsednika in predsedstva PZS, nadzornega sveta in disciplinske komisije ter obeh strokovnih združenj.  Optimizacija delovanja organov PZS, izvršnih organov posameznih sekcij, raznih komisij in projektnih skupin brez nepotrebnega podvajanja, vsekakor pa z oblikovanjem skupnih izvedbenih operativnih ekip. Jasna določitev razmerij in odgovornosti ter aktivna vključitev tekmovalcev, trenerjev, koreografov in staršev mladoletnih plesalcev v oblikovanje delovnih programov vrhunskih tekmovalcev in reprezentanc posameznih sekcij. Večja aktivnost predsednika in predsedstva PZS pri pridobivanju sponzorskih in donatorskih sredstev iz drugih, nejavnih virov ter oblikovanje ustreznih meril motivacije in stimulacije.  Iskanje in sklepanje strateških partnerstev z drugimi organizacijami in podjetji.
2) Izboljšanje medsebojne in medosebne komunikacije:
Ustrezno in pravočasno obveščanje vseh članov organov, klubov, trenerjev, koreografov, sodnikov, plesalcev in staršev. Izboljšanje komunikacije in odnosov med vsemi člani organov PZS z neposrednim komuniciranjem, informiranjem preko spletnega portala PZS, s pravočasnim objavljanjem vseh zapisnikov in poročil sej predsedstva ter izvršnih odborov sekcij in rednim udeleževanjem na sejah in tekmovanjih.  Stalno prizadevanje za višjo kulturo dialoga.
3) Izboljšanje komuniciranja z notranjo in zunanjo javnostjo na strokovni in učinkoviti način ter aktivnejša promocija športnega plesa:
z načrtnim, stalnim ter strokovnim delom z javnostmi moramo PZS narediti odprto, pregledno in v vseh pogledih učinkovito športno organizacijo, ki bo preko javnosti skrbela za ugled in ustrezno mesto svojih tekmovalcev v okviru slovenskega športa;  z večjo popularizacijo športnega plesa v Sloveniji s podajanjem verodostojnih in pravočasnih informacij ter z nenehno skrbjo za ustvarjanje pozitivne javne podobe PZS in njenih tekmovalk in tekmovalcev;  z vzpostavitvijo procesa graditve medsebojnega zaupanja in sodelovanja med plesalci, starši, trenerji, vodstvi klubov, organi in funkcionarji zveze in plesnimi sodniki ter z oblikovanjem pravilnega odnosa do medijev, drugih organizacij in institucij (kot so: OKS, MIZKŠ,  FzŠ, FŠ …);  na podlagi programa komunikacijskih aktivnosti usposabljati ustrezni kader za izvajanje vseh zastavljenih nalog in aktivnosti;  z vzpostavitvijo neposrednega sodelovanja z nacionalno RTV Slovenija, drugimi nacionalnimi in lokalnimi informativnimi in elektronskimi mediji, časopisi, revijami ter še posebej z vsemi novinarji, ki informirajo javnost o športnem plesu in plesu nasploh.
4) Priprava in sprejetje novega statuta PZS na naslednjih predpostavkah: 
uskladitev s področno zakonodajo; upoštevanje načela enakopravne obravnave vseh klubov oziroma članov in članic;  spodbudna naravnanost za nove in male klube in klube, ki imajo največ članov;  preudarno oblikovanje in upoštevanje strokovnih podlag;  jasne, kratke in razumne določbe členov.
5) Nadgradnja in posodobitve vseh pravilnikov ter organizacije PZS:
 Aktivna spodbuda in pomoč izvršnim odborom posameznih sekcij in njihovim strokovnim organom pri izvajanju strokovnih nalog ter pri skrbi za razvoj plesa, plesalcev in klubov po posameznih plesnih zvrsteh. Sprememba notranje organiziranosti in odnosov v smeri cenejšega in učinkovitejšega delovanja ter upoštevanja trendov in razvoja posameznih plesnih zvrsti doma in v svetu. Nova določitev vloge in odnosov do ZPVUTS in ZPSS ter le-teh do PZS glede na večjo skrb in odgovornost za pravilen, strokovni ter ustrezen psiho-fizični razvoj vseh plesalcev od prvih korakov naprej. Ločitev tekmovalnega in rekreativnega plesa oziroma ureditev odnosov in področij delovanja plesnih šol in klubov z iskanjem sinergije in vzajemnega učinka pri pridobivanju novih mladih plesalcev preko projekta "ŠPF".  Večja mednarodna aktivnost in podpora vsem slovenskim funkcionarjem v mednarodnih organizacijah ter povečevanje vpliva in ugleda slovenskega plesa v mednarodnem okolju. Nadgradnja in posodobitev sistema usposabljanja in strokovnega izobraževanja plesnih vaditeljev, učiteljev, trenerjev in sodnikov v sodelovanju z domačimi in tujimi organizacijami in strokovnjaki.
Prioritete, nameni in cilji delovanja PZS:
Posledično se bo z novim redom in urejenostjo, boljšim menedžmentom in upravljanjem PZS, javnim in preglednim delovanjem ter večjo moralno odgovornostjo vseh akterjev, zvišala kultura odnosov in dejanska strokovnost znotraj Plesne zveze Slovenije. S spremembami in dvigom strokovnosti v podpornih organizacijah ZPVUTS in ZPSS, ki morata vsaka na svojem področju prevzeti odgovornost in skrb za nadaljnji razvoj športnega plesa pri nas, lahko pričakujemo dvig kakovosti in zadovoljstvo vseh, ki živijo za ples in od športnega plesa v Sloveniji. Najlepša športna panoga – ples mora dobiti svoje mesto in veljavo med olimpijskimi športi in v družbi nasploh, česar pa ne bomo dosegli le z dvigom strokovnosti in profesionalnosti, ampak tudi z višjo kulturo medosebnih odnosov, kulturo dialoga in spoštovanja moralnih vrednot vseh članov in članic ter organov Plesne zveze Slovenije. Cilji delovanja se morajo vedno in povsod kazati preko javnosti, preglednosti, verodostojnosti in poštenosti. Skrb za podporo ter spodbujanje talentiranih in uspešnih slovenskih plesalcev mora biti prioriteta PZS. Vloga PZS in vseh funkcionarjev je odločilna, saj morajo poskrbeti za razvoj mladih plesalcev in za zdravo, urejeno in perspektivno okolje zanje. Delovanje PZS mora temeljiti na novih, jasnih, preglednih, modernih in učinkovitih metodah delovanja in organiziranosti. Postati mora dober zgled delovanja organizacije – njeno delovanje pa mora biti v zadovoljstvo vseh njenih članic in članov. Pri svojem delovanju bom vključeval številne mlade plesne strokovnjake, ki so se izoblikovali v zadnjem desetletju, se izpopolnjevali doma in v tujini, dosegali odmevne in spoštovanja vredne uspehe, vendar so ostali skriti, neopaženi ali celo prezrti. Ob spoštovanju vsega dobrega, kar so v slovenskem tekmovalnem plesu naredile dosedanje generacije plesnih strokovnjakov, bom z novo generacijo ter z novimi idejami in zagonom športnemu plesu v naši državi dal novi ritem.  Vsi, ki ste zadovoljni, boste še bolj zadovoljni! Vsi, ki ste ali ste bili nezadovoljni – poskrbel bom, da boste postali zadovoljni! Vsi, ki ste bili neuslišani ali prezrti, boste slišani in upoštevani! Vsi, ki pa se v taki plesni zvezi ne vidite ali ji želite škodovati, boste dobili razloge, da se vključite in povežete, ali pa iščete druge povezave in možnosti. Verjamem v dobro delovanje Plesne zveze Slovenije! Zaupam vsem mladim strokovnjakom, ki so jih vzgojile starejše generacije in v njih vidim priložnosti za uspešen razvoj slovenskega športnega plesa! Zaupajte tudi vi meni."    
Vse bo jasno v ponedeljek, ko bom skupščino spremljala tudi sama in vam o dogajanju poročala.                

View Gallery 4 Photos