Napočil je čas, ko ni poti nazaj! Plesna zveza mora po drugačni poti

Iniciativni odbor za spremembe in razvoj športnega plesa ali skrajšano InOSRŠP v razširjeni sestavi Zdenko Potočar, Smiljan Mekičar, Anamarija Novak, Karmen Arko, Dunja Kranjac, Dušan Vodlan, Branko Padjan, Aleš Sila, Donald Keranovič, Dejan Zečević, Samo Polutak Kos, Mirjam Kerpan Izak, Matjaž Brinovec, Doroteja Jazbec in Marko Vodnik so spisali tekst, ki je objavljen na socialnem omrežju Facebook. "Za spremembe PZS". V njem predlagajo nujne spremembe v strukturi in delovanju Plesne zveze Slovenije. Ekipa je močna in trdna, kot še nikoli do sedaj. Prijavljeni in pripravljeni so tudi vsi kandidati tako za predsednika Plesne zveze kot za predsednike posameznih sekcij. O njih se bo odločalo na marčevski letni skupščini Plesne zveze. Pismo z naslovom Spremembe Plesne zveze Slovenije za izboljšanje pogojev dela športnih plesalcev in plesnih klubov v Sloveniji objavljamo v celoti. "Ena najlepših športnih panog – ples, je zašel v "krizo". Ampak ne tako o kateri poslušamo in beremo v medijih, temveč tako, ki neposredno vpliva na plesalce, tekmovalce, trenerje in plesne klube oziroma društva. Krizo plesne panoge v Sloveniji ne povzročajo samo zunanji vplivi in ekonomsko stanje v državi, temveč razne finančne špekulacije, nepreglednost finančnega poslovanja ter neurejena organizacijska in kadrovska struktura PZS. Organizacija in struktura je že dolga leta enaka in se ni prilagajala in prilagodila vsem spremembam in razvoju, ki so se in se dogajajo pri nas in okoli nas. Vsakdo izmed nas ima tako ali drugačno neposredno izkušnjo in mnenje o tem kaj je dobro urejeno in kaj bi lahko bilo boljše oziroma mora biti drugače in bolje. Ukrepati treba zdaj in takoj, da bodo otroci, mladina in odrasli še naprej plesali z veseljem in da bodo starši še naprej zmogli financirali to dejavnost.  Predvsem pa mora PZS nuditi resnično strokovno in finančno ter enakopravno podporo vsem plesnim klubom in društvom. Namreč zdi se, da se znotraj PZS pojavlja preveč parcialnih (individualnih) interesov, ki nimajo nič skupnega  s skrbjo za razvoj tekmovalnega plesa v Sloveniji, da je statut PZS kot tak neprimeren in ne omogoča enakopravne obravnave članic. Je zastarel, preveč zapleten in nekonsistenten in v določenih določbah celo nasprotujoč ali izključujoč, je nestimulativen in nima jasnih strokovnih usmeritev. Strokovni združenji ZPVUTS in ZPSS umetno umešča znotraj PZS, jima daje nesorazmerno velik vpliv na vse sprejete odločitve, predvsem pa jima daje samo pravice in nobenih obveznosti ali sankcij za nepravilno ali neustrezno izvajanje dodeljenih nalog in obveznosti. V zadnjih 20 letih se je marsikaj spremenilo in zastavljena organiziranost PZS ne omogoča več pravega razvoja in optimalnega delovanja plesne dejavnosti oziroma športega plesa v Sloveniji, zato je potreben tehten razmislek in kreiranje novega koncepta in strategije ter na tej podlagi tudi sprememba vseh dokumentov, ki urejajo športni ples v Sloveniji. Zveni sicer precej birokratsko, vendar drugače ne gre. Neustrezna urejenost obstoječih pravnih podlag se kaže na različne načine in na različnih nivojih in vsi, ki so kakorkoli povezani s plesom so to že dodobra spoznali in občutili. Na žalost samo t.i. "lepotne" spremembe ne bodo dovolj in ne bodo prinesle želenega izboljšanja situacije in stanja. Verjamemo, da je s pravimi idejami in usposobljeno ekipo ljudi mogoče doseči spremembe PZS v smeri izboljšanja pogojev dela plesnih klubov in športnih plesalcev v Sloveniji. Prizadevanja za spremembe in izboljšanje pogojev dela plesnih klubov znotraj iniciativnega odbora potekajo že vrsto let in na letošnjih volitvah za novo vodstvo PZS morajo obroditi sadove v obliki nove in mlade kadrovske ekipe, ki bo delovanje PZS postavila na višje strokovne in organizacijske temelje ter predvsem zagotovila javno, transparentno in enakopravno obravnavo vseh članov in članic PZS. Predlog konkretnih sprememb ter izdelan program dela PZS v naslednjem mandatu zajema in vključuje naslednja področja in aktivnosti:
1) Izboljšanje organizacije in dela vseh upravnih organov PZS :
–  jasna določitev vloge in odgovornosti predsednika in predsedstva PZS, nadzornega sveta in disciplinske komisije, ter vlogi in mesti obeh strokovnih združenj; 
–  zmanjšanje števila in optimizacija delovanja ostalih organov PZS, kot so izvršni organi posameznih sekcij in razne komisije;
–  izboljšanje komunikacije in odnosov med vsemi člani organov PZS;
–  jasna določitev razmerij in odgovornosti ter aktivna vključitev tekmovalcev, trenerjev, koreografov in staršev mladoletnih plesalcev v oblikovanje delovnih programov vrhunskih tekmovalcev;
2) Izboljšanje medsebojne in medosebne komunikacije
–  ustrezno in pravočasno obveščanje vseh članov organov, klubov, trenerjev, koreografov, sodnikov, plesalcev, staršev;
–  izboljšanje medosebne komunikacije in prizadevanje za kulturo dialoga;
3) Izboljšanje komuniciranja  z notranjo in zunanjo javnostjo na strokovni in učinkovit način ter promocije športnega plesa
–  z načrtnim in konstantnim ter strokovnim delom z javnostmi moramo PZS narediti odprto, pregledno in v vseh pogledih učinkovito športno  organizacijo, ki bo preko javnosti skrbela za ugled in ustrezno mesto svojih tekmovalcev v okviru slovenskega športa;
–  večja popularizacija športnega plesa v Sloveniji (plesalci, starši, mediji, pristojne organizacije in institucije – OKS, MIZKS, FŠ,…);
4) Priprava in sprejetje novega statuta PZS
–  uskladitev s področno zakonodajo;
–  enakopravna obravnava vseh klubov in članic;
–  spodbudna naravnanost;
–  strokovne podlage;
–  jasne, kratke in razumne določbe členov;
5) Nadgradnja in posodobitev pravilnikov ter delovanja posameznih sekcij PZS
–  nova določitev vlog in pristojnosti sekcij in njihovih organov;
–  sprememba notranje organiziranosti in odnosov v smeri cenejšega in učinkovitejšega delovanja;
–  nova določitev vloge in odnosov do ZPVUTS in ZPSS ter le teh do PZS;
– ločitev tekmovalnega in rekreativnega plesa oziroma plesnih šol in klubov.
Posledično se bo z novim redom in urejenostjo, boljšim menedžmentov in upravljanjem zveze, javnim in preglednim delovanjem ter večjo moralno odgovornostjo vseh akterjev, zvišala kultura odnosov in dejanska strokovnost znotraj Plesne zveze Slovenije. S spremembami in dvigom strokovnosti v podpornih organizacijah ZPVUTS in ZPSS, ki morata vsaka na svojem področju prevzeti odgovornost in skrb za nadaljnji razvoj športnega plesa pri nas, lahko pričakujemo dvig kakovosti in zadovoljstva vseh, ki živijo za in od športnega plesa v Sloveniji. Najlepša športna panoga mora dobiti svoje mesto in veljavo med olimpijskimi športi in v družbi nasploh, kar pa ne bomo dosegli le z dvigom strokovnosti in profesionalnosti, amapk tudi z višjo kulturo medosebnih odnosov, kulturo dialoga in spoštovanja moralnih vrednot vseh članov in članic ter organov Plesne zveze Slovenije. Javnost, preglednost, verodostojnost in poštenost morajo biti vedno in povsod prisotne. Če se ta občutek izgubi ali dejansko zgodi, da tega ni, potem se zgubi ves smisel in namen. Posledica je slaba volja, nemir in še kaj hujšega. Tega pa nihče, ki se ukvarja s tekmovalnim plesom v Sloveniji, ne glede na zvrst, noče in si ne zasluži. Takega talenta in uspehov, kot ga že vrsto let kažejo in dosegajo slovenski plesalci ne smemo zavirati in onemogočati, amapak ga moramo z vsemi možnimi sredstvi in načini spodbujati in podpirati. Vloga PZS je tukaj odločilna. Lahko deluje spodbujevalno, proaktivno in strokovno, lahko pa povsem napačno in zaviralno. Negativnih primerov Sloveniji je preveč in PZS ne sme iti po njihovih stopinjah. Temu moramo odločno reči ne in storiti vse, da do tega ne pride. Za to smo odgovorni vsi, vsak predsednik ali pooblaščenec posameznega kluba ali društva, vsak učitelj, trener ali koreograf, vsak polnoletni tekmovalec, tudi starši mladoletnih tekmovalcev, ki morajo zahtevati zdravo, urejeno in perspektivno okolje za razvoj svojih otrok ter ne nezadnje tudi vsak obstoječi ali bodoč funkcionar katerega koli organa PZS.
Zato bomo na letošnji volilni skupščini v mesecu marcu 2013 poskušali prepričati volilno večino klubov, da s svojim glasom podprete ta prizadevanja, da delovanju Plesne zveze Slovenije damo novega zagona, novih jasnih, preglednih, modernih in učinkovitih podlag delovanja ter da organiziranost in delovanje zveze postane resničen vzgled delovanja organizacije in predvsem, da dosežemo zadovoljstvo vseh njenih članic in članov. Pri svojem delovanju se bomo opirali na številne mlade plesne strokovnjake, ki so se razvili v zadnjih desetletjih, se izpopolnjevali doma in v tujini, vendar zaradi okostenelosti delovanja PZS ostali skriti, neopaženi ali celo prezrti. Zato je čas, da ob spoštovanju vsega dobrega, kar so v slovenskem tekmovalnem plesu naredile dosedanje generacije plesnih strokovnjakov, damo priložnost mladim novim generacijam plesnih strokovnjakov, novim idejam in novemu zagonu športnega plesa v naši državi. Mi jim zaupamo in v njih vidimo priložnost za razvoj slovenskega športnega plesa! Dajte jim tudi vi! Iniciativni odbor za spremembe in razvoj športnega plesa"