Marcel Vodenik&Naja Dolenc presrečna. Brez spanca na svetovcu odlična enajsta

"Lep pozdrav s Kitajske. Z rezultatom sva ponovno več kot zadovoljna, tako kot tudi z najinim plesom v vsaki rundi. Bila sva 11. od 63 parov iz 36 držav. Malo naju je zmotila časovna razlika, saj ponoči nisva mogla spati, zbujala pa sva se po naši uri ob dveh zjutraj. Vendar sva kljub temu odplesala odlično tekmo in z najinim plesom sva bila zelo zadovoljna, vzdušje je bilo fenomenalno, tako da sva lahko plesala še bolje. Z rezultatom se nisva obremenjevala in tudi nisva pričakovala določenega rezultata, ter sva bila nad rezultatom presenečena in presrečna, saj so bili najini sotekmovalci zelo dobro pripravljeni. Rada bi se zahvalila vsem, ki so nama pripomogli k temu rezultatu in spravili najin ples na tak nivo, kot ga pleševa zdaj. Predvsem bi se pa rada zahvalila gospe Barbari Nagode Ambrož, ki je za naju poskrbela in naju polnila s pozitivno energijo. Lep pozdrav s Kitajske." (sta po odplesanem polfinalu svetovnega prvenstva v latinskoameriških plesih, ki se je odvijalo v Čengduju na Kitajskem, za naš portal sporočila več kot zadovoljna plesalca Marcel Vodenik in Naja Dolenc, ki sta zasedla odlično 11. mesto med starejšimi mladinci. Veliko veselje pa je izrazila tudi njuna trenerka Barbara Nagode Ambož, ki je med drugim sporočila, da sta "Naja in Marcel lepo stopnjevala iz kola v kolo, polfinale odplesala odlično, smo zelo srečni". Tekmovanja se je udeležil še en slovenski par, in sicer Miha Žerjav in Valerija Musina, ki je zasedel 34. mesto)
Ime*
Vaš komentar*:
Prepišite kodo:
captcha
Komentarji
 • Charlotte
 •   |   3.9.2013  |  
 • 22:31
 • Tome1ši Pecinovi: dedky, to ustanovened přestupkove9ho ze1kona jsem skutečně přehle9dl, moje favaha se tedy na fizycke9 osoby nevztahuje. Nevedm ale, jestli je pokuta 5ti milif3nů pro noviny tak zanedbatelne1, jak si mysledte. Zvle1šť když se těch pokut může nasčedtat několik najednou. A než soud rozhodne...O tom, zda je možne9 trestat zveřejněned odposlechů zedskanfdch v tr. ředzened až teprve dedky te9hle novele pochybuje T. Sokol (a mysledm, že o tom byla i nějake1 debata pod Pavlovfdm postem). Při bližšed favaze bych Ve1m ale dal za pravdu - trestned ředzened asi za "veřejnou spre1vu" opravdu považovat nejde a na ze1kladě ste1vajedcedho 178 odst. 2 TZ nelze trestat novine1ře, ale pouze osobu, ktere1 mu infomace poskytla.Mysledm, že to ale nic neměned na tom, že je postih na ze1kladě ze1kona o ochraně osobnedch fadajů pro novine1ře mnohem nebezpečnějšed, než trestned stedhe1ned na ze1kladě novelizovane9ho 178 TZ. A vypuštěned toho, že tedm fanikem mused bfdt způsobena fajma na pre1vech jine9ho bych nepodceňoval.Každope1dně ale dedky za Vaše upřesněned.Guy Petersovi: zkuste si porovnat, jak je složite9 odvolat předsedu dařadu na ochranu osobnedch fadajů s tedm, jak lze odvolat soudce. Me1m dojem, že na tom Ve1mi uve1děne1 směrnice mnoho neměned. http://bcqhaddu.com [url=http://xdvciovwkc.com]xdvciovwkc[/url] [link=http://wsemaenzu.com]wsemaenzu[/link]
 • Telina
 •   |   27.8.2013  |  
 • 8:00
 • Daleko horšed postavened měli advoke1ti po ve1lce, kdy byl rodezusk předem zne1m a šlo vlastně jenom o zprocesove1ned. Obhe1jce tam byl tak trochu za šaška Za normalizace že1dne9 velke9 riziko obhe1jcům nehrozilo, i režim přizne1val obžalovane9mu ne1rok na (bezplatnou) pre1vned pomoc a soudy rozhodovaly poměrně neze1visle na prokure1torovi a v mnoha předpadech rozhodli o nevině.Mysledm, že se někdy lidem pletou pojmy. Pro tehdejšed společnost byla proble9m jake1koliv jinakost (rebelie) a vedceme9ně se nikdy neodsuzovalo za protiste1tned činnost a politicke9 ne1zory ale za "nespolečenske9 projevy", typu alkoholismus, nezaměstanost, dluhy atp. Neředke1m to proto, aby zde bre1nil tehdejšed justici, ale proto, že mlade1 generace už neumed některe9 detailnějšed aspekty rozlišovat a inklinujed k mf3dnedmu paranoidnedmu všeobjedmajicedmu spiklenecismu STB apod. vlivem modeie1lnedho omedle1ned smyšlenfdch vypre1věnek některfdch "disidentů". Jan Vrchota
 • Javier
 •   |   23.8.2013  |  
 • 13:09
 • Pardon, že se vměšuji. Když jsem si četl předspěvek p. Kuřimske9ho poprve9, jen jsem se trpně pousme1l, ale když videdm ty vytočene9 reakce, začedne1 ve mně hldaot červedček pochybnosti. Před de1vnfdmi lety jsem take9 psal cosi pro zamini, to bylo ještě předtedm, než jsem se tam coby otevřenfd nepředtel EU obecně a Lisabonske9 smlouvy zvle1ště stal personou non grata. Dodnes se to de1 dohledat všechno na webu, div ne včetně me9 tehdejšed adresy. I tehdy se počedtalo s tedm, že to napedšu je1, obor je malfd a k dane9mu te9matu jsem tehdy byl nejzpůsobilejšed. Pe1nove9 Kome1rku a Bobku, nebylo by lepšed sem prostě hodit odkaz na www.isvav.cz, než takhle ztre1cet glanc?P.H.P.S.: Je mi to šume1k, neme1m na tom že1dnfd osobned ze1jem, tu knedžku jsem nečetl, a mysledm si, že by se zaplatila sama i bez grantu, byl-li jakfd. Je užitečne1 v tom smyslu, že (předpokle1de1m) ji me1 v knihovničce každfd druhfd řadovfd českfd fařednedk a v důsledku toho (a take9 v důsledku pre1vě přijate9ho ze1kona o spolupre1ci s mez. soudy) se snedžed počet kauz prohranfdch ČR v Lucemburku.
 • Bukar
 •   |   15.8.2013  |  
 • 0:30
 • Děkuji za vfdbornfd předspěvek, ke ktere9mu se bohužel doste1ve1m až se zpožděnedm. Naprosto souhlasedm s tedm, že soudy by neměly vyde1vat pre1vned sktaovisna. Možne1 ale z trochu jine9ho důvodu, než je presentove1no v předspěvku: ze1sadned překe1žkou vyde1ve1ned stanovisek je skutečnost, že moc soudned by neměla medt iniciativu nad re1mec konkre9tned kauzy. Na rozdedl od ze1konode1rce neme1 pravomoc iniciovat změnu, může ji však uskutečnit v předpadě, kdy dane1 kauza přiche1zed na podvozku konkre9tnedho předpadu. Druhfdm argumentem je, že je syste9mově vhodnějšed, aby existovala přehledne1 a nepočetne1 judikatura, ktere1 vykone1ve1 ředdedced funkci sama o sobě a sktaovisna nejsou vůbec zapotřebed. Naopak si nemysledm, že soudy nemohou bfdt normotvůrcem. V mnoho ohledech jsou a budou. Pase1ž: Soudy si proto nemajed hre1t na normotvůrce a jejich posle1ned spočedve1 ve vyde1ve1ned individue1lnedch pre1vnedch aktů, tedy v rozhodove1ned konkre9tnedch předpadů a lidskfdch osudů, nikoliv ve společenske9m inženfdrstved. Podstata sjednocujedcedho sktaovisna je totiž založena na apriorned myšlence, že individue1lned předpady jsou jen jakfdmsi podnětem a nikoliv fačelem těchto rozhodnuted, jelikož smysl stanovisek spočedve1 ve zformulove1ned obecne9ho řešened, přesahujedcedho individue1lned předpad. Tedm se však ze soudu ste1ve1 faktickfd normotvůrce, protože pokud jsou sktaovisna obecně ze1vazne1 (a jinak by zřejmě neměla že1dnfd smysl), principielně se soud doste1ve1 do stejne9 role jako ze1konode1rce, kterfd přece take9 přijetedm nove9ho ze1kona začaste9 reaguje na zobecněne9 podněty plynouced z individue1lnedch předpadů. By bylo možne9 použedt i jako argument na popřened ze1vaznosti (ať již v jake9koliv podobě, třeba jake9si širšed normativned působened uste1lene9 judikatury) rozhodnuted vrcholnfdch soudů: i v těchto předpadech je totiž kauza vfdznamne1 nikoliv individue1lnedm předpadem, ale pre1vě svfdm obecnfdm přesahem: vytvořed pravidlo, ktere9 přese1hne jednotlivfd předpad. Nened pravdou, že sktaovisna jsou jakfdmsi pozůstatkem komunisticke9 pre1vned kultury, ktere9 ze1padned Evropa nezne1. Kupředkladu Francie je znala již od dob francouzske9 revoluce a cca před 20 lety je znovu oživila: nižšed soudy mohou jak Cour de cassation, tak Conseil d Etat vyzvat, aby přijal vfdkladove1 vodedtka. Tam je ale existence těchto stanovisek publikove1na extre9mnedm množstved předpadů, ktere9 kasačned soudy chrled a ve kterfdch se nikdo nevyzne1 je to nutnost a jak VS zmiňuje, komfort jednoho textu namedsto stovek judike1tů. Je jistě pravdou, že v komunismu byla sktaovisna zneužedve1na k jine9mu fačelu, nicme9ně nelze z toho dovozovat, že je to komunistickfd vyne1lez . V syste9mech, kde je judikatura vrcholnfdch soudů přehledne1 , tedy předevšedm početně nižšed, vfdše uvedenfd smysl stanovisek nened sktaovisna bych proto prove1zal s fungove1nedm vrcholnfdch soudů, selekced ne1padu, počtem kauz a z toho plynoucedch požadavků syste9mu, nikoliv socie1lnedm inženfdrstvedm či jeho absenced.
 • notranji
 •   |   16.7.2013  |  
 • 18:44
 • Bravo Marcel in Naja.Mislim , da smo vsi lahko ponosni na vaju.Se izkazuje , da sta na pravi poti z pravim suportom... Uzivamo z vama,...
 • xy
 •   |   15.7.2013  |  
 • 19:39
 • Čestitke Naji in Marcelu!!! Nikar se ne ozirajta na faušljivce! Kar tako naprej!
 • zunanji
 •   |   15.7.2013  |  
 • 9:13
 • Čestitke obema! A se bo spet usula fovšija - "je ata Dolenc plačal"?
 • Preberi članek
  Preberi članek
  Kaj imajo skupnega Temna večerja in medsebojni odnosi ter gostovanje?
  Veronika Valdés, Jana Menger, Jerca Rožnik Novak in Veronika Tököly na prizorišču Plesnega Teatra Ljubljana
  Ritem izjav
  Oktober 2019
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  Preberi članek
  Preberi članek
  Preberi članek
  Preberi članek
  Magnetista. Prevzemite nadzor nad igro privlačnosti!
  Oriflame je k svoji paleti dišav dodal še eno parfumsko vodo, ki dokazano privlači
  Zajtrk v postelji z ovsenimi palačinkami
  Brez napora v nov dan z mojim receptom
  Preberi članek
  Preberi članek